Forretningsbetingelser:

Kontaktinformation:

Ekampagne

Kildevældsgade 80. 3
2100 København Ø
Telefon: 12345678
CVR nr: 26767180
Email: support@ekampagne.dk

1. Registrering:

Kunden forpligter sig til altid at afgive fuldstændige og korrekte oplysninger om sin virksomhed og dennes kontaktpersoner ved oprettelse i Ekampagne systemet. Oplysningerne vil udelukkende blive brugt i forbindelse med administration af og sikring af systemets funktionalitet. Kunden forpligter sig til at holde oplysningerne ajourført.

Kunden er altid ansvarlig for at sikre forsvarlig og fortrolig opbevaring af brugernavn og kodeord til brug af systemet. Bliver Kunden opmærksom på, at brugernavnet og/eller kodeordet misbruges, eller der forekommer anden uautoriseret brug af Kundens konto, skal kunden straks gøre Ekampagne skriftligt opmærksom på dette, med de nødvendige oplysninger om misbruget. Har Ekampagne begrundet mistanke om misbrug af brugernavn og/eller kodeord, informerer Ekampagne kunden og træffer de fornødne foranstaltninger for at forhindre yderligere misbrug.

2. Prøveperiode:

Ekampagne tilbyder tidsbegrænset prøveperiode uden beregning på 14 dage fra oprettelsestidspunktet. I prøveperioden er kontoen begrænset til xxxx modtagere per forsendelse samt maksimalt 100 modtagere på kontoen. I prøveperioden kontaktes kunden løbende af Ekampagne med vejledning i brug af systemet. Ekampagne forbeholder sig retten til, efter at have notificeret kunden, at lukke Kontoen i prøveperioden.

3. Abonnement:

For at have adgang til systemet, betaler kunden et månedligt abonnement, som afhænger af kontotypen. Abonnementet faktureres automatisk forud. Hvis kundens samlede antal modtagere overstiger det antal modtagere abonnementet er beregnet til at kunne håndtere, ændres abonnementet til det abonnement der tilsvarer det antal modtagere kunden samlet har på sine modtagerlister. Ekampagne forbeholder sig retten til at afregne oftere end månedligt ved særlige forbrugsmønstre.

Uanset om e-mailen når frem til modtageren, eller bliver afvist af modtagersystemet (bouncer) eller andre tredjepartssystemer undervejs, vil forbruget registreres og tælles med. Der sker fakturering fra tidspunktet for kundens bestilling af abonnement, uanset om der måtte være efterfølgende rettelser/korrektioner/tilføjelser til modtagerne eller andre ændringer til abonnementydelsen, der skal korrigeres efter bestillingstidspunktet. Der faktureres direkte ved det kredit/betalingskort der er anvendt ved tilmelding til systemet.

Ved fakturering trækker Ekampagne automatisk beløbet der tilsvarer det aktuelle abonnement, på kundens kredit/betalingskort. Går betalingen ikke igennem, prøver vi efterfølgende at trække beløbet tre gange, første gang én dag efter første forsøg, anden gang tre dage efter, og tredje gang 7 dage efter. Går betalingen stadig ikke igennem lukkes/afsluttes kundens abonnement hvorefter adgang til kundens konto spærres. Ekampagne vil desuden inddrive eventuelt tilgodehavende for abonnement, som ikke er afregnet. Ved rykkerprocedure pålægges der gebyr iht. gældende ret.

Ønskes en lukket konto genåbnet, forbeholder Ekampagne sig retten til at fakturere et gebyr på DKK 250,00. Alle priser er ekskl. moms. Ekampagne er berettiget til løbende at ændre prissatserne.

4. Kundens forpligtelser:

Kunden er ansvarlig for, at kundens brug af systemet i enhver henseende overholder gældende lovgivning I det land, hvor kunden driver forretning fra. Kunden skal desuden overholde Ekampagnes Antispam-politik. Kunden har det fulde ansvar over for modtagere og tredjemand for eventuelle krav, der skyldes kundens anvendelse af Ekampagne produkter og services samt for Ekampagne udsendelse af data til modtagere anvist af kunden og med et indhold formuleret eller godkendt af kunden. Rejses der krav direkte mod Ekampagne i forbindelse med udsendelse af data på kundens vegne via Ekampagne systemet, skal kunden holde Ekampagne skadesløs herfor.

Kunden er endvidere ansvarlig for at afgive korrekte og til enhver tid anvendelige kontaktoplysninger. Det er kundens eget ansvar at sikre sig, at kundens it-systemer/databaser kan korrekt integreres med Ekampagne ydelser samt opretholdelse af kundens kommunikationslinjer til brug for opretholdelse af Ekampagne ydelser. Kunden indestår overfor Ekampagne for, at leveret indhold og materiale, herunder det af tredjemand leverede, ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder.

Kunden giver og indestår for, at tredjemand giver, Ekampagne en tidsubegrænset, ikke-eksklusiv brugsret til at anvende dette indhold og materiale, herunder efter at aftaleforholdet med kunden måtte være ophørt. Særligt giver kunden og indestår for, at tredjemand giver, en brugsret til Ekampagne til at foretage alle modifikationer og aflede nye værker, som følge af udarbejdelse af grafiske elementer, visualiseringer og anden behandling I forbindelse med servicen og relateret
anvendelse.

Kunden må ikke bryde ind, eller forsøge herpå, i systemet, systemets underliggende database eller andre systemressourcer hos Ekampagne eller dennes leverandører. Videresalg af Ekampagne må kun ske ved indgåelse af en partneraftale.

5. Ekampagne og spam:

Kunden er forpligtet til at overholde Ekampagne´s antispam-politik. Alle modtagere skal have givet samtykke til modtagelsen af data sendt via systemet overfor kunden. Dette kan ske ved at benytte systemets faciliteter hertil, eller ved at kunden indestår overfor Ekampagne, at modtageren har afgivet sådant samtykke. Kunden skal på Ekampagne’s eller en
modtagers anmodning kunne oplyse, hvornår og hvordan en modtager har afgivet samtykke. Kunden accepterer og indestår desuden for, at materiale, som udsendes via systemet, ikke indeholder andet og/eller mere end en modtager har givet samtykke til at modtage.

Ekampagne forbeholder sig retten til, at undersøge enhver klage fra en modtager, med de midler, der er nødvendige herfor, herunder ved at undersøge kundens data. Forekommer der særligt mange klager over samme kunde, forbeholder Ekampagne sig retten til at fakturere DKK 200,00 ekskl. moms per påbegyndte 15 minutter.

Kunden forpligter sig i øvrigt til at anvende ethvert produkt eller service leveret af Ekampagne, herunder systemet, i overensstemmelse med de retningslinjer, som Ekampagne til enhver tid måtte give. Ekampagne forbeholder sig retten til løbende at ajourføre disse retningslinjer og uploade dem på Ekampagne’s website. Ekampagne forbeholder sig retten til at lukke kundens konto uden forudgående skriftlig varsel, hvis der foretages udsendelse af materiale af generel anstødelig karakter. Ekampagne afgør endeligt, om materiale kan karakteriseres som værende af anstødelig karakter.

6. Ekampagnes rettigheder og forpligtelser:

Ekampagne yder support i forbindelse med anvendelse af systemet under hensyntagen til de eksisterende personaleressourcer hos Ekampagne. Support foregår via e-mail og leveres som minimum i tidsrummet 10-16 dansk lokaltid (CET) på alle hverdage, med mindre andet er aftalt. Ekampagne er berettiget til, uden forudgående skriftlig varsel, at opdatere systemet med nye versioner. Disse opdateringer kan I et vist omfang medføre ændringer i design, layout, funktionalitet m.v. Uden at kunden kan gøre misligholdelsesbeføjelse gældende I den forbindelse overfor Ekampagne.

Ekampagne opbevarer fortrolige kundeoplysninger på en forsvarlig måde, og videregiver ikke disse oplysninger uden kundens udtrykkelige skriftlige accept. Som fortrolige kundeoplysninger anses oplysninger, der identificerer kunden, personer/virksomheder med relation til kunden samt bestemte modtagere af data udsendt via systemet.

For at sikre systemets funktionalitet, har Ekampagne adgang til kundens data i systemet. Adgangen til kundens data vil dog kun blive udnyttet, hvis dette er nødvendigt, og da kun af godkendte Ekampagne medarbejdere. Ekampagne’s og tredjeparts servere bliver konstant overvåget og vedligeholdt af en godkendt hosting-leverandør.

Såfremt kunden mister data på grund af egne forhold, kan Ekampagne i visse tilfælde være behjælpelige med at fremskaffe data fra backup. Processen er dog tidskrævende, og derfor fremsendes først tilbud på fremskaffelse af data, som kunden skriftligt skal acceptere før arbejdet igangsættes.

Ved systemnedbrud vil Ekampagne hurtigst muligt påbegynde genetablering af systemet. Ekampagne kan ikke drages til ansvar for tab, som direkte eller indirekte kan henføres til et systemnedbrud hos Ekampagne eller dennes hosting-leverandør, medmindre dette skyldes grove og/eller forsætlige forsømmelser fra Ekampagne’s side. Ekampagne anerkender, at data der indsamles af systemet på vegne af kunden ikke af Ekampagne må anvendes til uvedkommende formål, og at rettighederne til disse data tilhører kunden. Ekampagne forbeholder sig dog ret til at analysere kundens brug af systemet med henblik på forbedringer.

Ekampagne forbeholder sig retten til at analysere al data i systemet med det formål at skabe generelle statistikker baseret på disse data. Disse statistikker vil aldrig kunne føres tilbage til den enkelte kunde, eller personhenførbar data ejet af kunden. Såfremt Ekampagne producerer offentlige, globale statistikker for systemet, baseret på kundens data, forpligter Ekampagne sig til at stille disse til rådighed for Kunden vederlagsfrit.

I relation til Lov om behandling af personoplysninger er kunden “dataansvarlig” og Ekampagne er “databehandler”. Det er kundens ansvar at lov om behandling af personoplysninger overholdes ifm. ydelsen samt ved videregivelse af data eller rapporter m.v.

7. Drift og oppetider:

Ekampagne bestræber sig på, at systemet drives så sikkert og stabilt som muligt i overensstemmelse med god it-skik, men garanterer dog ikke for oppetid. Ekampagne kan lukke for adgang til systemet helt eller delvist af sikkerheds- eller driftsmæssige årsager. Hvor det er muligt, skal der forinden sådanne driftsafbrydelser gives kunden et passende
varsel. Ekampagne tilstræber i videst muligt omfang, at sådanne driftsafbrydelser sker i tidsrummet mellem 20:00 og 06:00 CET.

8. Immaterielle rettigheder:

Ekampagne har i forhold til kunden alle rettigheder til systemet og dets enkelte komponenter, herunder navn, logo, programmering, databaser, kataloger, design, grafik og tekster til de enhver tid værende aktuelle Ekampagne-produkter, modeller, services, software, koncepter og brand, samt den server (eller den tredjemand som Ekampagne måtte engagere til at drive serveren) og internetdomæne hvorpå ydelsen afvikles, medmindre der er tale om materiale, der oprindeligt tilhører kunden.

Kunden har dog alle rettigheder til kundens egne data. Kunden må ikke uden skriftlig aftale med Ekampagne anvende materiale, der udgør en del af systemet og tilhører Ekampagne. Kunden erhverver dog fuld og tidsubegrænset brugsret over grafiske elementer og tekst, til nyhedsbreve m.v., som måtte blive udviklet særskilt til kunden, og som kunden har betalt særskilt for som en tillægsydelse.

Kunden har alene brugsret til ydelsen jf. ovenfor.

Kunden anerkender, at Ekampagne har ret til at anvende den generelle viden, der erhverves ved udviklingen af den konkrete ydelse, til brug ved udvikling eller tilpasning af systemet for tredjemand ved enhver form for anvendelse, herunder men ikke udelukkende digital eksemplarfremstilling, distribution via internettet o.l.

9. Erstatning:

Ekampagne er ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder datatab, goodwill, avancetab, omkostninger eller for eventuelle skader på kundens computer eller øvrige it-systemer som følge af kundens brug af systemet. Ekampagnes samlede erstatningsansvar er begrænset til det beløb, som kunden har betalt til Ekampagne inden for et år forud for erstatningskravets opståen. Uanset størrelsen af kundens betaling, er det samlede erstatningsansvar dog beløbsmæssigt maksimeret til kr. 10.000. Der tages intet ansvar for datasikkerheden under transmission via internettet.

10. Force majeure:

Parterne er i intet tilfælde ansvarlige, hvis overholdelse eller opfyldelse af disse forretningsbetingelser ikke er mulig på grund af force majeure. Ved force majeure forstås hacking, strejke, lockout, oprør, krigshandlinger, terror, sygdomsepidemier, naturkatastrofer og ildebrand, og almindelige begivenheder, som ligger uden for parternes kontrol. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der fra underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af første punkt, og som Ekampagne ikke burde have undgået eller overvundet.

Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den påberåbende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure-situationen varer.

11. Ændring af Forretningsbetingelser:

De til enhver tid gældende forretningsbetingelser for Ekampagne kan ændres med et skriftligt varsel på 30 dage. Kunden varsles enten via e-mail til den e-mail adresse, kunden har oplyst som kontaktinformation i forbindelse med kontoens oprettelse. Ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel.

12. Ikræfttrædelse, varighed og opsigelse:

Kontoen er aktiv indtil den opsiges af en af Parterne i henhold til dette pkt. 12 eller måtte blive ophævet, jf. pkt. 13. Kunden kan gyldigt opsige abonnementet pr. brev eller pr. E-mail (kundeservice@ekampagne.dk) 1 måned før en abonnementsperiodes udløb. Aftalen kan ikke opsiges for en allerede tegnet abonnementsperiode. Opsiges abonnementet ikke, betragtes det som forlænget med yderligere 1 måned . Opsigelse kan fra Ekampagne’s side ske med 3 måneders skriftligt varsel til kunden.

13. Ophævelse og misligholdelse:

Kontoaftalen kan ophæves øjeblikkeligt, hvis der foreligger væsentlig misligholdelse fra den anden Part, og denne ikke er bragt til ophør indenfor en frist på 5 arbejdsdage efter afgivelse af skriftligt påkrav herom. Ved misligholdelse forbeholder Ekampagne sig retten til at blokere adgang til Kontoen, når misligholdelsen konstateres, for at minimere misligholdelsens størrelse, og for at sikre bevisindsamling. Det betragtes bl.a. som væsentlig misligholdelse, hvis:

  • Kunden bruger Systemet i væsentlig strid med dets formål.
  • Kunden uretmæssigt kopierer varemærker, garanticertifikater, indhold eller andet som tilhører Ekampagne, eller andre virksomheder.
  • Kunden tilsidesætter de forpligtelser, der er nævnt i Forretningsbetingelserne.
  • Kunden tages under insolvensbehandling eller der indtræder væsentligt forringede økonomiske forhold for Kunden, der bringer betalingsforpligtelsen i fare.
  • Kunden ikke overholder Ekampagnes’ Antispam-politik.

I tilfælde af ophævelse på grund af Kundens væsentlige misligholdelse, sker der ikke refusion af eventuelle forudbetalte beløb. Ikke afregnet forbrug opgøres og faktureres ved ophævelsen. Bestemmelsen om at afgive påkrav med 5 arbejdsdage til at rette for sig gælder også, såfremt en part ønsker at gøre anden misligholdelsesvirkning gældende end ophævelse af købet, idet misligholdelsesvirkningen falder bort, såfremt den misligholdende part retter for sig inden den nævnte 5 arbejdsdages frist.

14. Generelle bestemmelser:

Gyldig kommunikation til Ekampagne skal sendes som e-mail eller fysisk brev til de øverst anførte kontaktinformationer på denne side. Kunden kan ikke overføre eller på anden måde overdrage sine rettigheder efter købet uden forudgående skriftligt samtykke. Ekampagne er dog berettiget til at overdrage sine rettigheder til tredjemand, både samlet og delvist.

Lov- og forumvalg: Eventuelle retssager mellem Parterne vedrørende abonnementsaftalen skal anlægges ved Københavns Byret i første instans. Dansk materiel ret finder anvendelse på kontoaftalen.